Đưa dữ liệu số thành nguồn lực quan trọng phục vụ chuyển đổi số

Ban tin dien tu CCHc Chinh phu – so 40

Bài trướcChỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện cải cách tiền lương; thúc đẩy mạn các động lực tăng trưởng
Bài tiếp theoChỉ đạo của Thủ Tướng Chính Phủ về xử lý cán bộ, công chức, đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm